rvt

Visie raad van toezicht SALTO

De raad van toezicht van SALTO voelt zich verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Ze waakt daartoe over missie en visie en toetst of deze (nog) passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijk is het vertalen van deze missie en visie in een toezicht kader welke met name de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van de organisatie en de kwaliteit/beoogde resultaten van de geleverde diensten sturen. De raad verhoudt zich tot de bestuurder als werkgever maar ook als een ‘critical advisor’, een partner in strategische beleidsontwikkeling. De raad zal onafhankelijk opereren en streeft naar informatievoorziening vanuit de verschillende geledingen zowel van binnen als van buiten de organisatie. De raad zal daarover verantwoording afleggen aan de verschillende belanghebbenden zoals ouders en leerlingen, gemeente, medewerkers en opdrachtgevers/financiers. Het toezicht heeft inhoudelijk betrekking op de kwaliteit van het geleverde onderwijs, op de resultaten en de maatschappelijke opbrengsten, de strategische doelen en de in te zetten middelen. Belangrijke vraag is steeds of er uitvoering is en wordt gegeven aan de vastgelegde missie en visie. Centraal staan daarbij de behoeften en belangen van de leerlingen en hun ouders.

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer E. Verlangen, voorzitter
  • De heer E. Leenes, MSC, vice-voorzitter
  • Mevrouw T. Jansen, lid
  • De heer A. Kolen, lid
  • De heer M. Haans, lid