GMR

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers.
Daarnaast heeft SALTO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), het overlegorgaan voor het bevoegd gezag, het college van bestuur.

De medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De raad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:
• inzet van personeelsformatie en financiële middelen;
• samenwerking met externe partijen;
• veranderingen in het onderwijs van de school;

De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van de medewerkers;
de leden worden gekozen door respectievelijk ouders en personeel.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
In de GMR zitten medewerkers en ouders van onze scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt nauw contact met het college van bestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijk is voor genomen en te nemen beslissingen. De GMR behandelt zaken die alle scholen aangaan (of een groot aantal scholen) en heeft instemmings, advies- en initiatiefrecht. 

Met de invoering van de WMS in 2007 werd een nieuw begrip geïntroduceerd, namelijk het medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschapsstatuut is een document dat beschrijft hoe de medezeggenschap bij een bestuur is geregeld. Goed beschouwd is het statuut de grondwet voor de medezeggenschap. Het statuut informeert alle betrokkenen over de vorm van de medezeggenschap. Het medezeggenschapsstatuut van SALTO vind je hier.

U kunt de GMR bereiken via de secretaris: gmr@salto-eindhoven.nl