Directieoverleg

Het directieoverleg (DO) is een overleg tussen het bestuur en de directeuren. Het DO wordt gevormd door alle directeuren en het college van bestuur gezamenlijk.

De doelstellingen van het DO zijn:
• participatie in de beleidsvorming;
• communicatie;
• commitment;
• cultuuroverdracht;
• persoonlijke ontwikkeling.

Taken DO:
• Functioneren als adviesorgaan in het bovenschools beleidsvormingsproces. In dit kader heeft het DO een rol in de volgende fases: initiatief, beleidsvoorbereiding, meningsvorming en evaluatie.
• Mogelijkheden bieden voor collegiale consultatie, intervisie en visitatie.
• Informatieuitwisseling, afstemming, cultuuroverdracht en ‘good practices’.
• Mogelijkheden bieden voor expertiseontwikkeling en competentieontwikkeling.