Bestuursbureau

Vanwege de organisatieomvang van SALTO, met 23 bedrijfsonderdelen (21 scholen, een internationale afdeling en een bestuursbureau), de zorg voor ca. 700 personeelsleden en 6500 leerlingen, is een bestuursbureau van voldoende omvang en kwaliteit noodzakelijk, zodat alle interne processen en de in- en externe communicatie goed gestroomlijnd zijn. De inzet van het bestuursbureau staat ten dienste van het onderwijs en dient duidelijk meerwaarde te bieden voor het functioneren van de scholen in hun primaire taakstelling, namelijk het geven van goed en adequaat onderwijs conform de missie en visie van SALTO.

De bestuursfunctionarissen hebben daarbij een adviserende en ondersteunende rol, ieder op het eigen beleidsterrein.

De volgende zes beleidsterreinen worden onderscheiden:

1. Onderwijs en Kwaliteitszorg
2. Personeel en Organisatie
3. Huisvesting en Facilitair
4. Financiën
5. ICT
6. PR & Communicatie

Het stafplan heeft een duidelijke verbinding met het strategisch bedrijfsplan.  Daarbij wordt ook specifiek aandacht besteed aan de vragen die binnen de besturingsfilosofie van SALTO passen van: “groot waar het moet en klein waar het kan”, waarbij de verantwoordelijkheid daar wordt neergelegd waar deze thuishoort:

• Wat dient namens het bevoegd gezag of wat namens de schooldirecteur plaats te vinden?
• Wat kan de organisatie zelf doen en wat kunnen we beter uitbesteden?
• Wat dient centraal aangestuurd te worden (vanuit bestuursbureau) en wat decentraal (scholen)?