Externe samenwerking

Hoewel SALTO veel aandacht schenkt aan de interne organisatieontwikkeling, heeft SALTO de in voorgaande jaren reeds ingezette koers vervolgd, om de relaties met de externe omgeving te intensiveren. Tussen de twee grote Eindhovense besturen voor basisonderwijs, SKPO en SALTO, zijn wederom gezamenlijke initiatieven genomen om thema’s van gemeenschappelijk belang op te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan VVE, het Integraal HuisvestingsPlan, gemeenschappelijk overleg met gemeente Eindhoven en SWV PO3007. 

SPIL

De afkorting SPIL staat voor Spelen, Integreren, Leren. Maar SPIL staat voor veel meer. SPIL is een alomvattend concept voor peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg, bedacht en ontwikkeld in Eindhoven. SPIL stelt kinderen in staat zich veilig en goed te ontwikkelen en voorziet in ondersteuning en begeleiding van zowel kinderen als ouders. Hierdoor is er een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot twaalf jaar en een gezamenlijke zorgstructuur ontwikkeld. SPIL heeft een buurtfunctie  en verzorgt opvoedingsondersteuning op maat voor ouders.

De realisatie van SPIL-centra is een complex proces waarbij diverse partijen betrokken zijn en veel zaken moeten worden geregeld. Denk aan huisvesting, beheer, onderhoud en financiering. Daarom is er een Regiegroep SPIL opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigd: de schoolbesturen SKPO en SALTO, Korein, PeuterPlaza, Welzijn Eindhoven (schoolmaatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning), de jeugdgezondheidszorg (Zuidzorg en GGD) en de gemeente Eindhoven. Samen vertegenwoordigen ze 95% van ‘het veld’.

De vier pijlers van SPIL

Om het overzichtelijk te maken, is ervoor gekozen de materie te verdelen over vier pijlers: een pedagogische pijler, een fysieke pijler, een beheerpijler en een financiële pijler. Voor ouders is vooral de pedagogische pijler van belang. Ieder SPIL-centrum schrijft een eigen ‘pedagogisch plan’. Daarin leggen de SPIL-partners (school, kinderopvang, peuterspeelzaal, schoolmaatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg) vast wat het beleid is, hoe men wil omgaan met kinderen en hoe de SPIL-partners optimale zorg en goed onderwijs willen bieden. Alle SALTO-scholen zijn SPIL centrum of hebben een samenwerking met partners op de bovengenoemde gebieden.

Voor- en vroegschoolse educatie

De ambitie van de wet OKE is dat alle kinderen, die dat nodig hebben, voorschoolse educatie wordt aangeboden: ”De gemeente draagt zorg voor voldoende kwalitatief goede voorzieningen in aantal en in spreiding en heeft inspanningsverplichtingen om alle doelgroepkinderen te laten deelnemen aan de voorschool”. Hieruit voortvloeiend is door de partners 2012 het kwaliteitskader “Voor- en Vroegschoolse Educatie Eindhoven” vastgesteld.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Er zijn diverse programma’s voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.