Vakantie- en verlofregeling

Vakanties 

SALTO-scholen volgen in principe het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.).

 

2023-2024

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart 

9 t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Lesvrije week scholen

10 t/m 14 juni 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

Dit rooster is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • In principe wordt aangesloten bij het landelijk adviesrooster.
  • Er wordt naar gestreefd om de vakanties voor scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen.
  • Vanwege de examenplanning, die centraal door de overheid wordt vastgesteld, zal de meivakantie van het voortgezet onderwijs vaak afwijken van de meivakantie voor het basisonderwijs.
  • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de vakanties over het schooljaar.

Voor de exacte vakanties en vrije dagen van de scholen verwijzen wij u naar de schoolgids van de school.

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school aanwezig is en dit in te leveren bij de directeur van de SALTO-school.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Toelichting: Bij aanvraag verlof dient schriftelijk bewijs te worden overgelegd. Een werkgeversverklaring is geen vrijbrief voor de directeur om in te stemmen met de verlofaanvraag of voor de ouders om de directeur ertoe te brengen het verlof te honoreren. De directeur dient te allen tijde de inhoud van de bewijzen te toetsen aan het begrip ‘de specifieke aard van het beroep’. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden, waardoor het voor het gezin onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te kunnen. Het moet kunnen worden aangetoond dat een vakantie in één van de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen. De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als de ouder/verzorger zelfstandige is, uit een accountantsverklaring.

Waarschuwing De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen de ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt