Privacy

Privacy

In de Privacyreglementen Leerlingengegevens en Medewerkersgevens staat aangegeven welke gegevens van wie, door wie, onder welke omstandigheden worden verwerkt en indien van toepassing aan welke partijen gegevens worden overgedragen. Daarnaast staat in de reglementen aangegeven welke rechten personen hebben, van wie SALTO informatie verwerkt en hoe daarmee wordt omgegaan. Hierbij gaat het over rechten zoals: inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering van gegevens etc.

Foto- of filmmateriaal waarop leerlingen of medewerkers herkenbaar staan afgebeeld, publiceert SALTO alleen als daarvoor toestemming is gegeven. De keuze voor wel of geen toestemming kan te allen tijde gewijzigd worden. Omdat niet iedereen toestemming geeft voor publicatie, zorgen SALTO-scholen zelf voor het in beeld brengen van de activiteiten. SALTO houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deelt foto’s en video’s zoveel mogelijk in een afgeschermde omgeving. In verband met ieders privacy worden aanwezigen gevraagd geen foto- of filmmateriaal tijdens schooltijden en schoolactiviteiten te maken en/of te delen. In het protocol “Foto’s en Video’s” is meer informatie over dit onderwerp terug te vinden.

SALTO heeft een protocol “Internet en Social Media” met het doel dat voor iedereen (medewerkers, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen) van SALTO duidelijk is, wat er van alle partijen verwacht wordt bij het gebruik van mail, internet en social media op school. Daarnaast staat er ook in vermeld op welke manier SALTO het protocol handhaaft en welke sancties er kunnen volgen als het protocol overtreden wordt.