Passend onderwijs

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hiermee hebben de schoolbesturen binnen een bepaald gebied de taak gekregen samen te zorgen dat elke leerling een passende onderwijsplek heeft . SALTO-scholen werken samen met reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio. Alle schoolbesturen in het gebied Eindhoven, Best, Son & Breugel zijn lid van het samenwerkingsverband PO Eindhoven. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website: www.po-eindhoven.nl.

Zorgplicht

Een belangrijk begrip bij passend onderwijs is de “zorgplicht” die scholen en schoolbesturen hebben. Zorgplicht begint nadat ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld op een school. In overleg tussen ouders en school wordt gekeken wat de best passende onderwijsplek is voor het kind.

Visie op passend onderwijs

SALTO hanteert het volgende model in haar visie op passend onderwijs voor elk kind:

 Passend onderwijs

 

Basisondersteuning

Alle scholen in het gebied van het samenwerkingsverband Eindhoven PO kennen een zelfde standaard voor de basisondersteuning. Elke school kan tot op bepaald niveau verschillen tussen kinderen begeleiden in het onderwijs op de school. Daarbij spelen opbrengstgericht en handelingsgericht werken en differentiëren een belangrijke rol. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, van de talenten die het kind heeft. Onder basisondersteuning valt bijvoorbeeld dat scholen onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met een verschillend werktempo of niveau en aan leerlingen met een taalachterstand of met dyslexie. Lees meer over het basisondersteuningsprofiel

Extra ondersteuning

Als een kind extra ondersteuningsbehoefte heeft (buiten de basisondersteuning), dan stelt de school een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) op voor het kind. De school biedt een arrangement aan een kind, waarbij het extra ondersteuning krijgt. Arrangementen zijn gebaseerd op de extra expertise die de school in haar schoolondersteuningsprofiel heeft verwoord.  Arrangementen kunnen, naast schoolniveau, ook bovenschools zijn georganiseerd voor groepen kinderen.

In het schoolondersteuningsprofiel heeft de school beschreven wat zij extra of gespecialiseerd te bieden heeft voor leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben. Specialisatie is per school anders. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de school biedt naast en bovenop de basisondersteuning. Wilt u meer weten: kijkt u dan naar het schoolondersteuningsprofiel van de betreffende school.

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)

Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met de ouders, verwijzing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing wordt door het samenwerkingsverband vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen (waaronder een orthopedagoog).

Binnen passend onderwijs werkt SALTO rondom het kind integraal: er wordt uitgegaan van 1 plan bij een kind in de samenwerking tussen onderwijs en partners, waarbij ook het gezin (ouders/verzorgers) betrokken wordt.

Passend onderwijs verder ontwikkelen

Zowel de scholen als SALTO werken aan de verdere ontwikkeling van passend onderwijs voor elk kind. De leerkracht is daarbij de centrale spil: in het contact met de kinderen vindt immers de ontwikkeling plaats. Scholen werken handelingsgericht, werken aan de handelingsbekwaamheid in het team en ontwikkelen eventueel hun specialisaties.