ANBI

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o. (SALTO) staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van ANBI-status is dat de stichting specifieke gegevens openbaar maakt.
Deze vindt u hieronder:

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o. 

RSIN/Fiscaalnummer: 809642530

Contactgegevens: salto@salto-eindhoven.nl

De stichting heeft als doel:

  1. Het zonder winstoogmerk in stand houden van en het geven van onderwijs
    aan scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs op openbare onderscheidenlijk algemeen-bijzondere grondslag;
  2. Algemeen toegankelijk onderwijs voor alle gezindten te bieden. Zij maakt daarbij voor toelating geen onderscheid
    naar godsdienst of levensbeschouwing van de leerling, ouders of verzorgers;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
    in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  4. Het organiseren of doen organiseren van voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Beleidsplan: 

Klik hier voor het koersplan.

Bestuurssamenstelling:

Klik hier voor samenstelling college van bestuur 

Klik hier voor samenstelling raad van toezicht

Beloningsbeleid: 

Beloningsbeleid beleidsbepalers conform WNT

Beloningsbeleid personeel zie CAO PO 

AVG:

Functionaris Gegevensbescherming (FG): Clemens Geenen ( PEP- Onderwijsadvies) info@peponderwijsadvies.nl 

Privacy Officers: MArtijn Hermsen martijn.hermsen@salto-eindhoven.nl en Marion Janssen, marion.janssen@salto-eindhoven.nl
Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 0402606710

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Zie SALTO-Magazines

Financiële verantwoording

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van De Belastingdienst.

Conform de ANBI wet- en regelgeving 1 januari 2021 is het 2021 Standaardformulier ANBI  toegevoegd.