Strategisch beleidskader

Het Strategisch Beleidskader 2016-2020 is een nadere uitwerking van de missie, visie en kernwaarden van SALTO. In overleg met alle stakeholders (directeuren, ouders, leerlingen, GMR en Raad van Toezicht) heeft het Strategisch Beleidskader vorm en inhoud gekregen.

In het Strategisch Beleidskader staan speerpunten verwoord waar SALTO de komende vier jaren aandacht aan gaat besteden. Er zijn speerpunten geformuleerd voor de onderwerpen: leerling, leerkracht, ouders/verzorgers, maatschappij, onderwijs en leiderschap. De verwoorde speerpunten zijn een leidraad voor de schoolplannen 2016-2020 van alle SALTO-scholen. Daarin kunt u de praktische en gedetailleerde uitwerking van de speerpunten op de betreffende school terugvinden.

Strategisch beleidskader 2016-2020

 

 Speerpunten SALTO:

• We vinden het vanzelfsprekend dat we onze investeringen verantwoorden, o.a. door een goed integraal kwaliteitsbeleid op alle scholen, waarbij we lef hebben voor vernieuwingen;
• Gepersonaliseerd en gepersonifieerd onderwijs is voor ons vanzelfsprekend, 21st century skills worden in de SPIL centra, waar alle partijen elkaar ontmoeten, aangeboden naast de kernvakken;
• Elke leerling is uniek en heeft talent. Het kind staat centraal en mag het eigen leerproces mede bepalen;
• Alle collega’s en leerlingen leven en werken in een waarden gedreven leergemeenschap waarin kennis wordt gedeeld. Een leven lang leren krijgt voor alle medewerkers vorm in onze SALTO- Academie en talentontwikkelingsbeleid o.a. door een goede gesprekscyclus en     intervisiebijeenkomsten;
• Ouderbetrokkenheid is zichtbaar in de school en vanuit hun expertrol als primair verantwoordelijke voor hun kind voelen zij zich samen met de leerkracht verantwoordelijk;