Onderzoek SALTO naar onderwijsbehoeften internationalisering

12 March 2018

Scholengroep SALTO, met 22 scholen in Eindhoven, laat een onderzoek uitvoeren naar de onderwijsbehoeften op het vlak van internationalisering. Dit onderzoek moet de basis vormen voor het internationaliseren van de SALTO-scholen, dit in het belang van onze leerlingen.

Waarom internationaliseren? Wereld in verandering!
Nederland, maar zeker ook Eindhoven, wordt steeds internationaler. Er is een toenemende verwevenheid, verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid over grenzen heen.

Lees het artikel inhet ED

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daar hoort ook het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later solliciteren op een baan die momenteel überhaupt nog niet eens bestaat, dit vaak ook in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen.

In onze regio is er een steeds groter wordende vraag naar technologisch opgeleid personeel. Het bieden van goed internationaal (georiënteerd) onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken en behouden van internationaal talent. Daarnaast is het noodzakelijk om internationale vaardigheden, zoals Engelse taalvaardigheid, communicatie en samenwerking, ook in het lokale onderwijs uit te breiden. Om daarmee kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Bij  SALTO vinden we het belangrijk om onderwijs aan te bieden dat op deze ontwikkelingen aansluit.

Internationaal competent: onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Gemeente Eindhoven en Brainport onderschrijven bovenstaande ontwikkelingen op het vlak van internationalisering. SALTO wil in dit kader haar maatschappelijke verantwoordelijkheid daadkrachtig oppakken. Internationaal competent zijn is voor iedereen belangrijk, voor Nederlandse kinderen en voor expats, ongeacht opleidingsniveau of beroepskeuze. Je wordt het ook niet vanzelf, bijdragen aan de ontwikkeling ervan is zeker een taak van het onderwijs, een taak die SALTO al enthousiast op zich neemt.

Breed behoefteonderzoek

SALTO staat immers voor ‘Algemeen Toegankelijk Onderwijs’; het aanbieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan alle kinderen van Eindhoven is onze taak. Ook de steeds groter wordende groep van kinderen met een internationale achtergrond willen wij het onderwijs aanbieden dat ze verdienen. Daarom laat SALTO een breed behoefteonderzoek doen op het vlak van internationalisering en bevragen we bedrijven, Brainport Eindhoven, beleidsbepalers, ouders, leerlingen, etc. De kans is dus aanwezig dat we ook u bevragen.

Na het behoeftenonderzoek?

De 21st century skills en internationalisering zijn belangrijke speerpunten binnen onze onderwijsstichting. Wij rekenen erop dat het behoeftenonderzoek de noden en behoeftes op vlak van internationalisering duidelijk in kaart brengt. Wij gaan de uitdagingen die daaruit voortvloeien graag aan. Daarmee vormt SALTO steeds de basis om te leren voor het leven!

Terug
stamp