Vacature(s)

Conciërge SALTO-International School RISE

PlaatsEindhoven
WTF1.0
Sluitingsdatum18 06 2021

Wij zoeken een representatieve, servicegerichte, ondernemende en handige conciërge

voor SALTO-International School RISE (WTF 1.0)

 

Met het groeiend aantal internationals dat elke dag naar Eindhoven komt, en een toegenomen internationale mindset in de gemeenschap, is SALTO in 2019 begonnen met een tweetalige internationale school. Salto International School biedt onderwijs aan internationals die willen integreren in de Nederlandse cultuur, maar het ook belangrijk vinden om zich internationaal te blijven ontwikkelen. We bieden een inspirerende balans tussen traditioneel internationaal en Nederlands onderwijs. We geven 50% van de tijd les in het Engels en 50% van de tijd in het Nederlands. We werken met thema’s en gebruiken hierbij het International Primary Curriculum (IPC), wat leren leuk en boeiend maakt en gericht is op de brede ontwikkeling van het kind.

 

Wie zoeken wij?

Voor SALTO-International School RISE zijn wij op zoek naar een representatieve, servicegerichte, ondernemende en handige conciërge die vanuit zijn of haar deskundigheid de werkzaamheden van conciërge op zich kan nemen volgens de taakomschrijving van SALTO. We zoeken iemand met liefde voor het gebouw, die samen met het team op innovatieve wijze het gebouw weer kan laten floreren.

 

Wat ga je doen?

Je taken bestaan onder andere uit:

 • Het netjes en opgeruimd houden van de school: je verricht daarbij eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. 
 • Je voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris uit en je beheert de inventaris. In overleg doe je regelmatig bestellingen/ boodschappen.
 • Je verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals het opnemen van de telefoon. Hierbij horen ook het onderhouden van de contacten met leveranciers. Je bent ICT vaardig en je zet meubilair voor informatiemiddagen/-avonden klaar. 
 • Je ondersteunt tijdens activiteiten zoals pleinwacht en andere leerlingegericht bijeenkomsten.
 • We zoeken een conciërge die naast de gebouwelijke taken deel uitmaakt van ons onderwijs. Hierbij denken we aan ondersteuning bij het werken aan onze IPC-thema’s, werken met groepjes leerlingen om het schoolgebouw en de speelplaats te verbeteren, en het opzetten van andere initiatieven om bij te dragen aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat vragen wij van jou?

 • Vanuit een proactieve houding geef je invulling geeft aan de gevraagde werkzaamheden.
 • Je legt verantwoording af aan jouw leidinggevende.
 • Je ziet werk en hebt oog voor wat er speelt in de school.
 • Je zorgt ervoor dat de school en omliggende terreinen netjes en opgeruimd blijven.
 • Je bent altijd rustig en klantvriendelijk, je staat bezoekers mondeling/telefonisch correct te woord.
 • Je beheersing van de Engelse en de Nederlandse taal is minimaal B2. Op RISE gaat alle communicatie naar ouders en in het team in het Engels, communicatie met veel andere partijen en binnen Salto zijn in het Nederlands.
 • Je bent handig en hebt praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan. Je hebt basiskennis van ICT en je bent vaardig in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud.
 • Je vindt het leuk om met de doelgroep om te gaan, kinderen van 4 tot 12 jaar. Je toont respect voor de meningen en wensen van leerlingen en spreekt ze (wanneer nodig) aan op gedrag.
 • Je kunt goed blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte (conflict) situaties. Je reageert dan snel en op de juiste manier.
 • Je bent nauwkeurig en zorgvuldig. Je bewaakt je eigen grenzen van kennen en kunnen.
 • Je bent in het bezit van pedagogische kwaliteiten om leerlingen te ondersteunen.
 • Je bent in het bezit van een BHV of EHBO-diploma en/of je bent bereid om dit diploma te gaan halen
 • Incidenteel ondersteun je ouderavonden en open dagen.

 

Wat bieden we jou?

 • Een leuk enthousiast, bevlogen en internationaal team.
 • Vrolijke kinderen en vriendelijke ouders!
 • De werktijden liggen tussen 07.30 – 18.00 uur, werkdagen worden in goed overleg bepaald.
 • Een aanstelling voor wtf 1,0 (40 uur)
 • Inschaling in schaal 4 van de cao Primair Onderwijs.
 • Regelmatig contact met je collega conciërges van andere SALTO-scholen.
 • Een leuke functie met veel afwisseling en uitdaging.
 • De mogelijkheid om snel te starten.

 

Ben je geïnteresseerd?

Reageren kan door uiterlijk 18 juni 2021 een motivatiebrief en CV in te sturen via de sollicitatieknop onderaan deze vacature tekst. Wanneer je een vraag hebt over deze vacature, neem dan contact op met Krista Sijbers, locatiedirecteur van Salto International School RISE, 040-2677152. Naar aanleiding van je sollicitatie word je nader geïnformeerd. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 21 juni. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over SALTO en onze scholen verwijzen we naar de website

www.salto-eindhoven.nl

 

English below: 

With the growing number of internationals coming to Eindhoven every day, and an increased international mindset in the community, SALTO started a bilingual international school in 2019. Salto International School offers education to internationals who want to integrate into Dutch culture, but also find it important to continue to develop internationally. We offer an inspiring balance between traditional international and Dutch education. We teach 50% of the time in English and 50% of the time in Dutch. We work with themes and use the International Primary Curriculum (IPC), which makes learning fun and engaging and focuses on the child’s broad development.

 

Who are we looking for?

For SALTO International School RISE we are looking for a representative, service minded, enterprising and handy caretaker who can take on the tasks of a concierge according to the job description of SALTO. We are looking for someone with love for the building, who together with the team can innovatively make the building flourish again.

 

What will you be doing?

Your tasks will include:

 • Keeping the school neat and tidy: you will perform simple cleaning tasks.
 • You carry out maintenance and repair work on buildings, grounds and inventory and you manage the inventory. In consultation with the staff you regularly order groceries.
 • You carry out supportive tasks, such as answering the telephone. This also includes maintaining contact with suppliers. You have ICT skills and you prepare the furniture for information evenings.
 • You support during activities such as break duty watch and other student-oriented meetings.
 • We are looking for a caretaker who, in addition to the building tasks, is part of our education. This could include support in working on our IPC themes, working with groups of pupils to improve the school building and playground, and setting up other initiatives to contribute to the broad development of our pupils.

 

What do we ask of you?

 • You have a proactive attitude and you carry out the required tasks.
 • You report to your manager.
 • You see work and are aware of what is going on in the school.
 • You ensure that the school and surrounding areas remain neat and tidy.
 • You are always calm and customer-friendly; you speak correctly to visitors verbally/telephonically.
 • Your command of English and Dutch is at least B2. At RISE all communication with parents and in the team is in English, communication with many other parties and within Salto is in Dutch.
 • You are handy and have practical knowledge in dealing with equipment and its applications. You have basic knowledge of ICT and are skilled in solving problems with complaints, breakdowns, and maintenance.
 • You enjoy dealing with the target group, children aged 4 to 12. You show respect for the opinions and wishes of pupils and address them (when necessary) about their behavior.
 • You can keep performing well under time pressure or in unexpected (conflict) situations. You react quickly and in the right way.
 • You are precise and careful. You guard your own boundaries of knowledge and ability.
 • You have pedagogical qualities to support pupils.
 • You have a BHV or First Aid diploma and/or are willing to get one.
 • Occasionally you support parent evenings and open days.

 

What can we offer you?

 • A fun, enthusiastic, passionate, and international team.
 • Happy children and friendly parents!
 • Working hours are between 07.30 – 18.00, working days are determined in consultation.
 • An appointment for wtf 1.0 (40 hours)
 • Salary on scale 4 of the CAO Primary Education.
 • Regular contact with your fellow caretakers from other SALTO schools.
 • A fun job with lots of variety and challenge.
 • The possibility to start quickly.

 

Are you interested?

You can apply by sending in a motivation letter and CV by 18 June 2021 at the latest, using the application button at the bottom of this vacancy. If you have any questions about this vacancy, please contact Krista Sijbers, location director of Salto International School RISE, 040-2677152. You will be informed of your application in more detail. The interviews will take place in the week of 21 June. In case of equal suitability, internal candidates have priority.

 

For more information about SALTO and our schools we refer to the website

www.salto-eindhoven.nl 

 

Terug